Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen legt het definitieve ontwerp voor de Klimaatwinkelstraat in juni voor aan de raad.

De Klimaatwinkelstraat gaat over de herinrichting van de Prinsenstraat en het Kerkplein, inclusief het pleintje op de hoek Molenstaat - Prinsenstraat. Het doel is om een aantrekkelijk, en duurzaam ingericht verblijfs- en winkelgebied te creëren, met veel groen, ontmoetingsplekken en ruimte voor fietsers en voetgangers. De grootste aanpassing ten opzichte van eerdere ontwerpen is dat er extra parkeerplaatsen terugkomen aan de noordzijde van de kerk. Hiermee komt het college tegemoet aan de reacties die tijdens de opiniërende raadscommissie van 13 april zijn gegeven.

Terugblik

De raad heeft in januari 2021 besloten dat de Klimaatwinkelstraat als eerste project van het Centrumplan Dalfsen wordt uitgevoerd. De Prinsenstaat en het Kerkplein worden op een duurzame en klimaatbestendige manier ingericht. Groen en bestand tegen hittestress en wateroverlast, waarmee het voor bezoekers aantrekkelijker wordt om (langer) in het centrum te verblijven.

Wethouder André Schuurman: “Onze doelstelling is een mooi centrum waar het prettig is om te verblijven en te winkelen. Met het ontwerp voor de Klimaatwinkelstraat dragen we bij aan een stuk kwaliteitsverbetering. In april 2022 heeft het college van de raad kaders meegekregen voor het ontwerp. Eén van die kaders is dat de Klimaatwinkelstraat autovrij wordt en niet meer benut als rijroute voor auto’s. De raad vraagt ons o.a. parkeergelegenheid en laad- en losgelegenheid (nabij winkels) voldoende te waarborgen en duidelijkheid te geven over locatie Fokkens als tijdelijk alternatief. Begin april 2023 hebben we de raadscommissie gevraagd hun opinie te geven over verkeer en parkeren in het ontwerp omdat dit belangrijke punten zijn. Dat bleek ook tijdens het participatietraject dat we hebben doorlopen. Na deze raadscommissie hebben we besloten om op onderdelen extra tijd in te bouwen in het proces. We hebben geluisterd naar de inbreng vanuit de omgeving en o.a. extra parkeerplaatsen toegevoegd.”

Om de voortgang te behouden is de raad alvast in mei 2023 gevraagd om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De raad heeft het krediet verleend.

Participatie

De gemeente heeft in totaal drie bijeenkomsten georganiseerd over de (schets-)ontwerpen voor de Klimaatwinkelstraat. In januari konden geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst de eerste schetsen zien en daarop reageren. Voor ondernemers en bewoners van het Kerkplein en de Prinsenstraat was er in februari een omgevingssessie. Tijdens deze omgevingssessie werd o.a. gesproken over verkeersroutes, bevoorrading en over parkeren en het parkeeronderzoek uit december 2022. Er is gebleken dat deze onderwerpen nog de nodige vragen en reacties opriepen bij ondernemers. Om meer duidelijkheid te krijgen voor het ontwerp is de raadscommissie begin april gevraagd hun opinie te geven over hoe de onderwerpen verkeer en parkeren in het ontwerp zitten. Ook is met een aantal individuele ondernemers gesproken over aandachtspunten in het ontwerp, om maatwerk te leveren ter hoogte van bepaalde panden.

Naar aanleiding van de inbreng tijdens de raadscommissie van april zijn extra parkeerplaatsen aan het Kerkplein toegevoegd in het ontwerp. Reacties tijdens het participatietraject hebben o.a. ook geleid tot aanpassingen in het ontwerp , zoals het opschuiven van straatmeubilair (o.a. lichtmasten, bankjes, fietsparkeerplekken en plantvakken), de verdeling van de vier extra parkeerplaatsen in de Molenstaat en het toevoegen van groen en fietsparkeerplekken bij het Waterfront.

Vervolgens is in de maand april het aangepaste definitieve ontwerp gepresenteerd tijdens de tweede inloopbijeenkomst.

Extra ruimte in het proces

Er is in april door de raadscommissie en ook door ondernemers gevraagd om het tempo van de planvorming te verlagen en extra ruimte te bieden voor onderzoek en participatie. Daarom wordt voor een aantal onderdelen wat extra tijd genomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de venstertijden en de laad- en losplekken (buiten venstertijden) en om de groeninrichting van een deel van de

Prinsenstraat. Tot er een definitief voorstel ligt, kan het laden en lossen plaatsvinden op dezelfde tijden en via dezelfde routes als nu. In overleg met Ondernemend Dalfsen wordt bepaald hoeveel extra tijd nodig is.

Tot enkele weken voor de uitvoering is er nog enige ruimte voor een aantal aanpassingen in het ontwerp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opschuiven van een lichtmast, (fiets)parkeerplaatsen of een groenvak.

Fokkens-terrein

Tijdens de raadscommissie van 3 april 2023 zijn uiteenlopende gedachten uitgesproken over een tijdelijke of definitieve invulling van locatie Fokkens. Op basis van de meest recente parkeercijfers is aangetoond dat deze locatie op dit moment niet nodig is om in de parkeerbehoefte te voorzien. Gezien de zorgen en de vragen vanuit uw commissie en de ondernemers stelt het college voor om een verdere verkenning voor (tijdelijke en definitieve invulling) van locatie Fokkens in een later stadium op te stellen. De locatie is geen onderdeel van het plan voor de Klimaatwinkelstraat, maar het college onderkent wel dat er raakvlakken zijn.

Vervolg

In juni wordt het definitieve ontwerp voor de Klimaatwinkelstraat besproken in de commissie (de 19e) en in de raad (de 26e). Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de negen extra parkeerplaatsen in het ontwerp. Het college stelt na besluitvorming in de raad van juni 2023 het ontwerp vast.

Omdat aanvullend krediet is verleend kunnen de werkzaamheden verder worden voorbereid. Denk daarbij o.a. aan het bestellen van materialen en het inplannen van werkzaamheden van onderaannemers. Het besluit van de raad kan invloed hebben op het startmoment van de uitvoering. Naar verwachting volgt eind juni/begin juli informatie over de gedetailleerde planning en de fasering. Na de zomer start de uitvoering van de werkzaamheden door de nutspartijen. In oktober 2023 is de start van de herinrichting van het Kerkplein gepland. De werkzaamheden worden naar verwachting in negen fasen uitgevoerd en lopen door tot en met mei 2024. De uitvoerder zal persoonlijk met stakeholders uit het gebied in gesprek gaan over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Er worden vervolggesprekken ingepland over venstertijden en laad- en losplekken met Ondernemend Dalfsen en over groen in de Prinsenstraat.

Meer informatie

De laatste versie van het concept definitief ontwerp en andere relevante documenten vindt u hier: https://www.centrumplandalfsen.nl/documentenlink naar document. Heeft u vragen of opmerkingen over de Klimaatwinkelstraat? Mail deze naar klimaatwinkelstraat@dalfsen.nl of kom langs op het inloopspreekuur in het voormalig politiebureau aan de Molendijk 9. Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u hier terecht met al uw vragen over de Klimaatwinkelstraat.